» Chuyến sang trao đổi và hợp tác với các trường đại học tuyển sinh viên đi Internship Tuyển dụng với số lượng 500 sinh viên/năm của công ty Sunrise.