» Đối tác Nhật ký kết và phỏng vấn Internship thực phẩm trực tiếp tại trường cao đẳng Lương Thực Thực Phẩm Đà Nẵng.

Chúc mừng 10 bạn sinh viên Internship ngành thực phẩm đã trúng tuyển.