» Phỏng vấn Internship Kaigo ngày 2/9

Những bạn ong chăm chỉ ngày lễ cũng không nghỉ.
Chúc các bạn đạt kết quả tốt.🥰🥰🥰